Tag Archive: ไหว้ครู

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้น ป.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙