Tag Archive: อาชีพ

แนะแนวอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์แนะแนวโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙