Tag Archive: มัธยม

แนะแนวอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์แนะแนวโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมวันภาษาไทย สายชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙