ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ป.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับชั้น ป.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐