Tag Archive: ตักบาตร

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับ ป.๖

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๕

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๓

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครู และนักเรียนระดับสาย (ม.๔-๖) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คณะครู และนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑

คณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์