รับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ)


ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตารางกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไปโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

*** หมายเหตุ…
๑.หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
๒.วันรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการดาวน์โหลด >>> ประกาศโรงเรียน เรื่องการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒