รับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ)

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

*** หมายเหตุ… มีการแก้ไขวันใหม่ ให้เป็นไปตามกำหนดการของ สพฐ. ***

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  |  สถานที่ : อาคารอนุบาล
แจกใบสมัคร รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
๑ – ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  |  สถานที่ : อาคารประถมศึกษา
แจกใบสมัคร รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
๑๙ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ๗ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( นร. ที่จบ ป.๖ จาก รร. เดิม )  |  สถานที่ : อาคารมัธมศึกษา
แจกใบสมัคร รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
๑๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( นร. ที่จบ ป.๖ จาก รร. อื่น )  |  สถานที่ : อาคารมัธมศึกษา
แจกใบสมัคร รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
๑๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ๗ เม.ย. ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ( นร. ที่จบ ม.๓ จาก รร. เดิม )  |  สถานที่ : อาคารมัธยมศึกษา
แจกใบสมัคร รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
๑๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ( นร. ที่จบ ม.๓ จาก รร. อื่น )  |  สถานที่ : อาคารมัธยมศึกษา
แจกใบสมัคร รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
๑๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ – ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑