รับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)


ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

*** หมายเหตุ…
๑.หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
๒.วันรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการดาวน์โหลด
>>> ประกาศโรงเรียน เรื่องการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒