รับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

*** หมายเหตุ… มีการแก้ไขวันใหม่ ให้เป็นไปตามกำหนดการของ สพฐ. ***

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  |  สถานที่ : อาคารอนุบาล
แจกใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
๑๕ – ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ ๑๔ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  |  สถานที่ : อาคารโครงการภาษาอังกฤษ
แจกใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
๒๙ ม.ค. – ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๔ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  |  สถานที่ : อาคารโครงการภาษาอังกฤษ
แจกใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล  รายงานตัว มอบตัว
๑ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑