รับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางกำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  |  สถานที่ : อาคารอนุบาล
แจกใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
๑๕ – ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ ๑ – ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  |  สถานที่ : อาคารโครงการภาษาอังกฤษ
แจกใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
๒๙ ม.ค. – ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๔ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  |  สถานที่ : อาคารโครงการภาษาอังกฤษ
แจกใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล  รายงานตัว มอบตัว
๑ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑