ยุทธศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน 3,859 คน มีครู บุคลากรทั้งสิ้น 331 คน ทางโรงเรียนจึงแต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าสายชั้น ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนดังนี้

วิสัยทัศน์
เทิดทูนสถาบัน     ยึดมั่นธิปไตย     รักความเป็นไทย     อยู่ได้พอเพียง     เลิศแหล่งเรียนรู้     นำสู่ชื่อเสียง     สามารถเทียบเคียง     มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา
3. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
4. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
6. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
8. ประสานความร่วมมือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต
10. ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้เรียน

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและสามารถสร้างองค์ความรู้ ที่นำไปใช้ให้เกิดผลจริง
2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสำหรับผู้เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
3. นักเรียนมีความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ความคิดในระดับสูงเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการผลิตงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. นักเรียนสามารถผลิตและบริโภคตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างคุ้มค่า
6. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
7. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
8. โรงเรียนบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและตระหนักในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
4. เสริมสร้างศักยภาพและขวัญกำลังใจสู่ความเป็นบุคลากรมืออาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา