การจัดทำโปรแกรม Bookmark2551

1. โปรแกรม Bookmark  (ดาวน์โหลด)

*** ในกรณีเครื่องที่โปรแกรมอยู่แล้ว แต่อยากติดตั้งใหม่ ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมออกก่อน

2. โปรแกรม AccessRuntime ติดตั้งในกรณีที่โปรแกรมแจ้งติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ (ดาวน์โหลด) เลือก 32 บิต หรือ 64 บิต ตามระบบวินโดว์ของตนเอง

3. ตราโรงเรียนบน ปพ. จาก Bookmark
ดาวน์โหลดตราโรงเรียนนี้ไป แล้วนำไปวางแทนที่ไฟล์เดิมที่โฟลเดอร์ Semester2551 ซึ่งอยู่ในไดร์ฟ C:

ดาวน์โหลดตราโรงเรียน

ผลลัพธ์เมื่อนำตราโรงเรียนไปวางแทนที่ไฟล์เดิมแล้ว

 

4. การสั่งพิมพ์ ปพ. จาก Bookmark

วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม

วิชาพื้นฐาน เลือกตามนี้

วิชาเพิ่มเติม เลือกตามนี้

5. การจัดเรียงหน้า ปพ. จาก Bookmark เพื่อเย็บเล่ม

วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม
1.ปกหน้า (ใช้กระดาษสีฟ้า)
2.รายชื่อ/เวลาเรียน1
3.เวลาเรียน2
4.หน่วย 1-4 (และหน่วยอื่นๆ ถ้าหากมี)
5.กลาง/ปลาย/รวม
6.คุณลักษณะ1
7.อ่านคิดวิเคราะห์เขียน
8.แบบการประเมินผล
9.สถิติ
10.มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
11.ปกหลัง (ใช้กระดาษสีฟ้า)
1.ปกหน้า (ใช้กระดาษสีฟ้า)
2.รายชื่อ/เวลาเรียน1
3.เวลาเรียน2
4.หน่วย 1-4 (และหน่วยอื่นๆ ถ้าหากมี)
5.กลาง/ปลาย/รวม
6.คุณลักษณะ1
7.อ่านคิดวิเคราะห์เขียน
8.แบบการประเมินผล
9.สถิติ
10.ผลการเรียน
11.ปกหลัง (ใช้กระดาษสีฟ้า)