เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชวชิราลงกรณ์
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ผ่านฟ้าอมรเมืองแม้นแดนสยาม
พระเกียรติยศปรากฏทั่วเขตคาม พระเมตตาธรรมคุ้มเกล้าชาวประชา
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้อาทรพสกนิกรทั่วหน้า
ทรงช่วงแบ่งเบาภารกิจพระราชบิดา เป็นภาพตรึงตราประทับใจขาวไทยทุกคน
เจ้าฟ้าผู้งามสง่า พระเปี่ยมบุญญาธิการเลิศล้น
พระนามลือไกลทั่วในสากล ผองปวงชนเทิดทูนรักใคร่บูชา
องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้ออาทรบำรุงทุกศาสนา
ผองข้าเผ่าไทยวอนไหว้ปวงเทพเทวา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จเจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ์ ของจงทรงพระเจริญ

มาร์ชอนุราชประสิทธิ์
คำร้อง : อ.กุหลาบ – อ.วรางคณา ปั้นลายนาค
ทำนอง : ประยูร เวชชประสิทธิ์
ขับร้อง : สมชาติ ชนะโชติ – โตเกียว อาจสกุล

เหลือง ฟ้า สง่างามนามลิขิต
อนุราชประสิทธิ์สมศักดิ์ศรี
พระบรมโอรสาธิบดี
พระราชทานนามนี้…ด้วยผูกพัน
ม.ว.ก. สัญลักษณ์ย่อนามาภิไธย
เราภูมิใจใจใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งขวัญ
จะภักดี เทิดทูน สถาบัน
และยึดมั่นคุณธรรมล้ำวิชา
ร่วมสร้างสรรค์ระเบียบวินัยไว้ให้มั่น
จะร่วมกันทำความดีมีคุณค่า
ดุจรวงผึ้งเหลืองอร่ามงามโสภา
มองใกล้ไกล…งามตาน่าชื่นชม