ผู้ดูแลระบบ

>>คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ<<

ชื่อ – สกุล ระดับชั้นที่ดูแล Username
( Password คือ เบอร์โทรศัพท์ )
นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ ประธานกรรมการ mr.ratchapong@anuraj.ac.th
นางสาวศุภวรรณ มัณยานนท์ รองประธานกรรมการ Supawan.Man@anuraj.ac.th
นางสาวมัญชุวีร์ วรธันย์ธีรกุล ครูฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษ Manchuvee.Wor@anuraj.ac.th
นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน Thipwarin.Yan@anuraj.ac.th
นางสาวภาริษา คงเจริญ Pharisa.Kho@anuraj.ac.th
นางสาวปทิตตา กิตติผดุงชัย ครูสายชั้นปฐมวัย Patidta.Kit@anuraj.ac.th
นางสาวพรพิมล พันทุมแสง Pornpimon.Ekb@anuraj.ac.th
นายประจักษ์ จรัสฤทธิ์ Prajak.Cha@anuraj.ac.th
นางสาวสุธิดา รัตนโชติ สายชั้น ป.๑ Sutida.Rat@anuraj.ac.th
นางสาวเรณู วังคีรี Renoo.Wan@anuraj.ac.th
นางวีรปริยา สีโท สายชั้น ป.๒ Weerapriya.See@anuraj.ac.th
นางพัชมน แก้วธรรม Pachamon.Kae@anuraj.ac.th
นายอดิศักด์ ดวงดูสัน สายชั้น ป.๓ Adisak.Dua@anuraj.ac.th
นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ Supawat.Cha@anuraj.ac.th
นางสาวรัตนาวดี พงษ์ธานี สายชั้น ป.๔ Rattanavadee.Pho@anuraj.ac.th
นายนนทภักดิ์ ประสพผล Nonthapak.Pra@anuraj.ac.th
นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศรี สายชั้น ป.๕ Parichari.Suw@anuraj.ac.th
นายกิติภูมิ พงษ์พันธ์งาม Kittipoom.Pon@anuraj.ac.th
นางสาวพิมพิไล เทพกิจ สายชั้น ป.๖ Pimpilai.Tep@anuraj.ac.th
นายวุทธาฤทธิ์ อ่อนสนิท Woottarit.Ons@anuraj.ac.th
นายสุขุม ศุภศิริ สายชั้น ม.๑ Sukhum.Sup@anuraj.ac.th
นายชวิศ หนูแก้ว Chawis.Noo@anuraj.ac.th
นางสาวจุฑาทิพย์ พลายแก้ว สายชั้น ม.๒ Jutatip.Ply@anuraj.ac.th
นายกิตติธัช เขื่อนเขตต์ Kittithad.Khu@anuraj.ac.th
นายทศพร นนทะโชติ สายชั้น ม.๓ Thotsaporn.Non@anuraj.ac.th
นางสาวชุติมา อารีย์ชน Chutima.Are@anuraj.ac.th
นางสาวณภัทร แพน้อย สายชั้น ม.๔ Napat.Pae@anuraj.ac.th
นางสาวชญานิศ คลองข่อย Chayanit.Klo@anuraj.ac.th
นายธนัดชัย ตาพา สายชั้น ม.๕ Thanadchai.Tap@anuraj.ac.th
นางสาวนพวรรณ บัวจูม Noppawan.Bua@anuraj.ac.th
นางสาวมณทิรา เมยดง สายชั้น ม.๖ Montira.Moe@anuraj.ac.th
นางสาวปวีณา ไชยลาด Pawina.Cha@anuraj.ac.th
นายเวคิน สวนคล้าย ครูฝ่ายวิชาการ
นางอัมพร ปัญญาศรี ครูธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป Aomporn.Pan@anuraj.ac.th
นายศุภกิตติ์ ไชยรัตน์ ครูฝ่ายบริหารทั่วไป
นางขวัญหล้า สมจิตร์ ครูฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจันทิมา ไทยสงค์ ครูฝ่ายบริหารทั่วไป Chantima.Tha@anuraj.ac.th
นายวสะ ภูวงศ์ สำนักงานผู้อำนวยการ Vasa.Bhu@anuraj.ac.th