ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที่ ๑/๙๒  ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

เว็บไซต์. www.anuraj.ac.th

โทรศัพท์. ๐ ๒๙๕๐ ๘๗๕๓
โทรสาร. ๐ ๒๙๕๐ ๘๗๕๓ ต่อ ๑๑๔

หมายเลขภายใน หน่วยงาน
๑๐๔ สำนักงานผู้อำนวยการ
๑๐๑ สำนักงานบริหารทั่วไป
๑๐๒ สำนังานบริหารวิชาการ
๑๐๓ สำนักงานบริหารการเงิน
๑๐๓ สำนักงานบริหารบุคคล
๑๐๕ สำนักงานสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน
๑๐๖ สำนักงานอนุบาล
๑๐๗ สำนักงานมัธยมศึกษา
๑๑๓ สำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๐๘ สำนักงานโครงการภาษาอังกฤษ  Mini English Program
๑๑๒ ห้องสมุดโรงเรียน
๑๑๑ ห้องประชุมวิชาการ (ห้องพรมแดง)
๑๑๐ ศูนย์ห้อง ICT
๑๑๕ หัวหน้าแม่บ้าน
โอเปอเรเตอร์
๑๑๔ สัญญาณแฟ็กซ์ (สำนักงานบริหารทั่วไป)