ประวัติโรงเรียน

รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต

“โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ” เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่ในบริเวณกรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้บุตรหลานมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลาย

บรรยากาศ รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต

กิจกรรมการเรียนการสอน รร.อนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในอดีต

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนกิจการมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และได้ย้ายมาตั้งใหม่ในที่ดินของ “วัดกลางบางซื่อ” ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน จำนวน ๑๖ ไร่เศษ โรงเรียนได้จัดหาเงินซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๒ งาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

ป้ายและตราสัญลักษณ์ รร.อนุราชประสิทธิ์

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๓๔ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” โดยทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้นามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) เสด็จมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ทรงปลูกต้นประดู่ไว้เป็นอนุสรณ์และมิ่งขวัญแก่ รร.อนุราชประสิทธิ์

ภายหลังสร้างอาคารเรียนเสร็จ สามารถรับบุตรหลานของข้าราชการบริพารในพระองค์และประชาชนทั่วไปเข้าเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ อนุบาลปีที่ ๑ อนุบาลปีที่ ๒) ระดับประถมศึกษา และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓

ห้องทรงงานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) ณ รร.อนุราชประสิทธิ์

ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศขณะนั้น) พระราชทานนามโรงเรียนใหม่

อาคารเรียนเอนกประสงค์ รร.อนุราชประสิทธิ์ ในอดีต

นิทรรศการทางวิชาการ ๓๘ รร.อนุราชประสิทธิ์

ปัจจุบันโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนประมาณ ๓,๙๐๐ คน มีครูและบุคลากรประมาณ ๓๐๐ คน และมีนางกัญญา แสงเจริญโรจน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน