ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ป.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศผล MEP ป.๑

ประกาศผล MEP ป.๑ (ลำดับ ๑ – ๒๕)

ประกาศผล MEP ป.๑ (ลำดับ ๒๖ – ๕๐)

ประกาศผล MEP ป.๑ (ลำดับ ๕๑ – ๗๐)