ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับชั้น ป.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายผู้มีสิทธิ์สอบ ป.๑ ห้อง MEP

รายผู้มีสิทธิ์สอบ ป.๑ ห้อง MEP

รายผู้มีสิทธิ์สอบ ป.๑ ห้อง MEP

รายผู้มีสิทธิ์สอบ ป.๑ ห้อง MEP

รายผู้มีสิทธิ์สอบ ป.๑ ห้อง MEP

รายผู้มีสิทธิ์สอบ ป.๑ ห้อง MEP