ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ค่ายลูกเสือ ป.๕

ค่ายลูกเสือ ป.๕

ค่ายลูกเสือ ป.๕

ค่ายลูกเสือ ป.๕