กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับชั้น ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ค่าย ENGLISH CAMP KG ๒๐๑๖ โครงการ MEP