กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐