กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.๒

ลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เข้าค่ายที่กองพันเหยี่ยวทะเล ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒

ค่ายลูกเสือ ม.๒