กิจกรรม “ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑”

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรม “ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑” ณ ห้องประชุม ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ฮายิ้มไว้ สวัสดีประเทศไทย ครั้งที่ ๑