กิจกรรมทัศนศึกษา ปลูกป่าชายเลน ระดับ ม.๔-๖

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “ปลูกป่าชายเลน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๔-๖

ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน