รับรางวัลโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เข้ารับรางวัล “โรงเรียนรักษาวัฒนธรรมดีเด่น”

รางวัล รร. รักษาวัฒนธรรมดีเด่น

รางวัล รร. รักษาวัฒนธรรมดีเด่น