งาน STEM Festival 2016 ภาคกลางตอนบน

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมจัดนิทรรศการ STEM Festival 2016 ระดับภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016

STEM FESTIVAL 2016