เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย