กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุราชสิทธิ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ๑๐ สิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙

วันอาเซียน ๒๕๕๙