ค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

ค่ายแหล่งเรียนรู้ ป.๓

Related posts:

กิจกรรมร้องรำ ทำเพลง ละเลงสี ๒๕๕๙
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐