กิจกรรมวันภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ณ อาคารเอนกประสงค์

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

วันภาษาไทย ๒๕๕๙

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี