กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๑

คณะครู และนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ป.๑

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ป.๑

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ป.๑

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ป.๑

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ป.๑

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ป.๑