กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คณะครู และนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ม.๓ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร

ม.๓ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร

ม.๓ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร

ม.๓ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร

ม.๓ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร

Related posts:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้น ป.๑
กิจกรรมทัศนศึกษา ปลูกป่าชายเลน ระดับ ม.๔-๖
ค่ายบูรณาการ ป.๓