พิธีไหว้ครูระดับสายชั้น ป.๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓

พิธีไหว้ครู ป.๑-๓