อบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

อบรมครูและนักเรียนแกนนำ

อบรมครูและนักเรียนแกนนำ

อบรมครูและนักเรียนแกนนำ

อบรมครูและนักเรียนแกนนำ

อบรมครูและนักเรียนแกนนำ

 

วันที่ ๑

วันที่ ๒