กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ สายชั้น ม.๑

คณะครูและนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ประจำวันศุกร์

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

เจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ (ม.๒)

Related posts:

พิธีไหว้ครูระดับชั้น ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ค่ายกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๓