พิธีไหว้ครูระดับสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครูสายชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Related posts:

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว และแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
กิจกรรมวันอาเซียน