พิธีไหว้ครูระดับชั้น ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนระดับสายประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙