การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร