ประกาศ ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)