ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เพิ่มเติม และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑