กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมทั้งแจกของขวัญ อาหาร ขนม น้ำดื่ม จากคณะครูในแต่ละสายชั้นและคณะผู้ปกครอง