อนุราชฯ เกม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “อนุราชฯ เกม” ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี

[ ชุดที่ ๑ ] [ ชุดที่ ๒ ] [ ชุดที่ ๓ ]

Related posts:

ค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.๕
กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๐
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี