แนะแนวการทำแฟ้มสะสมผลงาน TCAS

นักเรียน ม.๖ เข้ารับฟังการแนะแนวทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์