กิจกรรมพัฒนาจิต สายชั้น ม.๔-๖

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาจิต ในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐