วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐