อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์