รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.๑ MEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐