ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน

ประกาศ ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เพิ่มเติม และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑