กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว และแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนว และแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา (นโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เข้าถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

กิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์-ปีใหม่ไทย โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงาน และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์