กิจกรรมบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐